Incentive helpt bij het ontwikkelen
van een duurzaam loon- en
personeelsbeleid

Duiding bij vraagstukken

Welke verdeling van flexibele en vaste arbeid houdt u aan? Kunt u uw medewerkers zonder problemen inzetten buiten de landsgrenzen? Hoe houdt u grip op de inzet van derden in uw organisatie? Welke kansen en bedreigingen treffen uw personeelsplanning op de lange termijn? Incentive geeft inzicht in en duiding aan de mogelijkheden, opgetekend in heldere scenario’s.

Grip op (toekomstig) personeelsbeleid

Steeds meer bedrijven zijn intrinsiek gemotiveerd grip te krijgen op het eigen personeelsdossier. De drijfveer hiervoor is breder dan het verkrijgen van controle op processen en het uitsluiten van risico’s. Motieven zijn ook het optimaal benutten van kansen en het prepareren voor toekomstscenario’s. Ontwikkelingen als robotics en artificial intelligence dwingen langzaamaan tot nadenken over de toekomstige inzet van arbeid. Wij denken met u mee bij het formuleren van strategisch beleid rondom fiscale risicobeheersing. Bijvoorbeeld door het opzetten en implementeren van een Tax Control Framework, waarbij we de kansen voor uw organisatie in het bredere perspectief van strategisch HRM en Future of Work plaatsen.

Wij zijn gespecialiseerd in

Internationaal

Terwijl het werken en handelen over de grens steeds eenvoudiger wordt, worden de fiscaal-juridische teugels strakker aangetrokken. Er gelden Europese meldingsplichten bij werken over de grens en de regels omtrent gelijke beloning en arbeidsvoorwaarden werken per land anders uit. Samen met u zetten wij de processen op die resulteren in compliance. Zodat uw kostenraming bij werken over de grens geen hiaten kent.

Flex

De Nederlandse arbeidsmarkt is voor een derde ingericht met flexibele arbeidskrachten. In deze groeiende markt veranderen zowel de wet- en regelgeving als het publieke debat met regelmaat. Een goede fiscale én arbeidsrechtelijke afstemming voorkomt niet alleen risico’s. Het resulteert in kostenbesparingen en daaruit voortvloeiend, verbeterde marges. Wij zorgen voor een optimaal ingericht personeelsbestand. Onze mensen hebben een omvangrijke ervaring in de flexbranche en staan in nauw contact met werkgeversorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken. De voeling met de ontwikkelingen in de samenleving is groot. U zult dit ervaren in onze gesprekken en de scenario’s die we schetsen.

Publiek

Binnen de publieke sector spelen thema’s als het inhuren en inlenen van personeel, ketenaansprakelijkheid, Wet normering topinkomens, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, werkkostenregeling en fusies en reorganisaties. Het beheersen en controleren van deze thema’s staat steeds hoger op de agenda van management, bestuurders en toezichthouders, mede ingegeven door wet- en regelgeving en de publieke opinie. Incentive heeft ruime ervaring in de publieke sector en helpt u binnen de normen gebruik te maken van de ruimte.

Sociale Zekerheid

Een grote kostenpost voor werkgevers zijn de sociale lasten. Steeds meer is de hoogte van de sociale verzekeringspremies afhankelijk van het personeelsbeleid. Zo gaat flexibele inzet van personeel gepaard met hogere premies en ook een hoog verzuimpercentage kan een negatief effect hebben op de premies. Dit betekent dat u als werkgever, door kritisch naar uw personeels-/verzuimbeleid te kijken, soms fors kunt besparen op deze kostenpost. Denk aan Whk-optimalisatie, eigenrisicodragerschap, personeelsinrichting vast/flex, verzuimbeleid, maar ook subsidiemogelijkheden. Wij helpen u graag om (meer) grip op deze thema’s te krijgen.

Even sparren over uw vraagstuk? Leg ons uw kwestie voor.

> Fiscaal vriendelijk belonen
> Inrichten van contracten
> Inhuren en inlenen van derden

> Omgang met topinkomens
> Inhuren van zzp’ers
> Wetgeving CAO, WAB

> Werkkostenregeling
> Ketenaansprakelijkheid
> Wagenpark in control
> Auditondersteuning